MiFID bij ING

Professionele klanten

De categorie professionele klanten betreft klanten die niet behoren tot de categorie in aanmerking komende tegenpartij. In aanmerking komende tegenpartijen, zoals kredietverleners, beleggingsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, zijn gerechtigd te opereren in de financiële markten.

Klanten die voor een deel aan de criteria voor de categorie in aanmerking komende tegenpartij voldoen, maar geen diensten afnemen waarbij sprake is van het aannemen, doorgeven of uitvoeren van opdrachten, zijn bij de categorie professionele klanten ingedeeld.

Grote instellingen kunnen eveneens tot de professionele klanten worden gerekend als zij aan twee of drie van de volgende criteria voldoen:

  1. Een balanstotaal van ten minste EUR 20 miljoen
  2. Een netto omzet van ten minste EUR 40 miljoen
  3. Eigen kapitaal van ten minste EUR 2 miljoen

Volgens de MiFID-regels hoeven professionele klanten minder informatie te verschaffen aan de financiële instellingen waarmee ze zaken doen dan niet-professionele klanten. Dienovereenkomstig genieten zij ook minder bescherming dan niet-professionele klanten.

 

Internationale transacties

MiFID is een Europese richtlijn die van kracht is zodra zij in nationale wetgeving is omgezet. Voor alle MiFID-diensten van ING Wholesale Banking gelden de gedragscodes voor het bedrijfsleven van het land waar deze diensten worden aangeboden, ongeacht het land van vestiging van u als klant of de lokatie waar de transactie wordt uitgevoerd of geboekt.

Voor klanten die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en zaken doen met een ING-vestiging binnen deze regio gelden de zakelijke voorwaarden en regels van het land van vestiging van deze ING-vestiging.

 

Klanten van effectendiensten

Sommige klanten betrekken van ING Wholesale Banking uitsluitend effectendiensten. Omdat het hierbij voornamelijk gaat om het in bewaring houden van effecten, waarbij geen sprake is van het uitvoeren van klantenorders, is ons ING Wholesale Banking orderuitvoeringsbeleid niet op deze klanten van toepassing.