MiFID bij ING

Niet-professionele klanten

Niet-professionele klanten vormen de klantengroep die in het kader van MiFID de meeste bescherming geniet en waarvoor ook de meeste regels gelden op het gebied van communicatie, informatieplicht en transparantie. Niet-professionele klanten zijn klanten die niet tot de categorieën Professionele klanten of In aanmerking komende tegenpartij behoren.

 

Internationale transacties

MiFID is een Europese richtlijn die van kracht is zodra zij in nationale wetgeving is omgezet. Voor alle MiFID-diensten van ING Wholesale Banking gelden de gedragscodes voor het bedrijfsleven van het land waar deze diensten worden aangeboden, ongeacht het land van vestiging van u als klant of de locatie waar de transactie wordt uitgevoerd of geboekt.

Voor klanten die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en zaken doen met een ING-vestiging binnen deze regio gelden de ‘Terms of Business’ en regels van het land van vestiging van deze ING-vestiging.

 

Klanten van effectendiensten

Sommige klanten betrekken van ING Wholesale Banking uitsluitend effectendiensten. Omdat het hierbij voornamelijk gaat om het in bewaring houden van effecten, waarbij geen sprake is van het uitvoeren van klantenorders, is het ING Wholesale Banking orderuitvoeringsbeleid niet op deze klanten van toepassing.